Regulamin


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem sklepzbitcoinami.com w tym zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania zamówień i zawierania umowy sprzedaży oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem sklepzbitcoinami.pl (Sklep) prowadzony jest przez:

  Coinosophy Ltd
  Ground Floor, Craven House,
  40-44 Uxbridge Road
  London, UK W5 2BS
  nr w rejestrze spółek: 9426216
  email: coinosophy@coinosophy.com
   
 3. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest dostęp do sieci Internet łącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów a także aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Ze Sklepu korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych nie będące obywatelami USA.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami o których mowa powyżej.
 7. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika/Klienta.
 8. W celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Spółka ma prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działalność wzbudzi podejrzenia oraz ma prawo do potwierdzenia danych osobowych, wliczając w to ale nie ograniczając: potwierdzanego skanu dowodu osobistego, paszportu, ostatnich rachunków za usługi typu: telefon, gaz, prąd itp.
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swoich haseł, kont e-mail, oraz danych potrzebnych do logowania. W przypadku zaniedbań ochrony ze strony użytkownika, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę środków pieniężnych oraz kryptowalut a środki te nie zostaną zwrócone.

Rejestracja

 1. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zamówień składanych przez Klienta.
 2. Rejestracja wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Z zastrzeżeniem sytuacji w której zamówienie jest w trakcie realizacji, możliwa jest rezygnacja z konta. W celu wyrejestrowania należy przesłać oświadczenie o rezygnacji z konta na adres e-mail: coinosophy@coinosophy.com

Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Zamówienia można składać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie składanego zamówienia, zawierające jednostkową i łączną cenę zamawianych produktów lub usług oraz potwierdzenie adresu na jaki mają być przesłane.
 3. Koszty wszelkich opłat i/lub podatków, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich obowiązujących w prawie państwa Klienta, które są lub będą należne w związku z zawartą umową, pokrywa wyłącznie i w pełni Klient
 4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzyma na wskazany w zamówieniu adres e-mail automatyczne potwierdzenie, iż zamówienie wpłynęło do Sklepu. Ta wiadomość nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi w oddzielnej wiadomości.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 7. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów/usług oraz sposobu określania ceny Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.
 8. Płatność może być dokonywana poprzez system płatności elektronicznej akceptowany w danym momencie przez Spółkę a także za pośrednictwem środków zgromadzonych na Koncie Klienta.
 9. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie przyjęte dokonana wpłata zostanie zwrócona na rachunek, z którego pieniądze zostały przelane.
 10. Środki przeznaczone na zakup lub przedpłatę muszą pochodzić z rachunku Klienta, a dane na przelewie muszą być zgodne z podanymi w formularzu rejestracyjnym.
  W przypadku gdy dane na przelewie nie będą tożsame z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym dokonana wpłata zostanie zwrócona na rachunek z którego pieniądze zostały przelane.
 11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sklep od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia, iż płatność została dokonana.
 12. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty a co za tym idzie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych usług.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zamówienia.
 14. Klient oświadcza, iż jest świadomy czym są kryptowaluty (bitcoin, litecoin), na jakich zasadach funkcjonuje rynek kryptowalut, a co za tym idzie zakup kryptowalut w celach inwestycyjnych obarczony jest wysokim poziomem ryzyka i może wiązać się z powstaniem znacznych strat.

Prawo odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Ze względu na charakter świadczenia prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone.
 2. Ewentualne reklamacje należy kierować na adres poczty e-mail coinosophy@coinosophy.com
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji powodach odmowy Klient zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub w reklamacji. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w wyżej wskazanym terminie uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Coinosophy LLC, 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711-3258, USA
 2. Dane osobowe udostępnione przez Klienta będą gromadzone i przetwarzane przez Administratora jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zamówień składanych przez Klienta
 3. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe, w każdym czasie ma do nich dostęp w celu weryfikacji, modyfikacji czy też usunięcia

Regulamin i jego zmiana

 1. Regulamin dostępny jest na stronie: http://sklepzbitcoinami.pl/sklep/index.php?route=information/information&information_id=7
 2. Klienci mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem w każdym czasie, pobrać go i sporządzić wydruk.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu.
 4. Do zamówień, których złożenie zostało potwierdzone, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie zawarcia umowy.